You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z sklepu internetowego www.bella-arte.pl, zwanego dalej Sklepem.

Sklep powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.

2. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.bella-arte.pl, jest Wioleta Śliwka,

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bella-Arte Wioleta Śliwka z siedzibą

przy ul. Bpa J. Glazera 20/160, 37-700 Przemyśl NIP: 795-234-27-34, Regon:180439845.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy

jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4. Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników, w tym Konsumentów.

5. Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i może podejmować

dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

6. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej www.bella-arte.pl

w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu

teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.

7. Klient, dokonując Rejestracji Konta w Sklepie, ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem a poprzez

zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu może dokonywać

zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.

 

 

II DEFINICJE

 

1. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona),

osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która

ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego

(np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi

„Moje konto” oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem drogi i usługi elektronicznej.

2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca

u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.

4. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

5. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika,

za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

6. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.bella-arte.pl

7. Sklep Internetowy (e-Sklep lub Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.bella-arte.pl

za pośrednictwem którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia.

8. Towar/Produkt - rzeczy, które są sprzedawane w sklepie i mogą być przedmiotem zamówienia przez Kupującego.

9. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienionej w cenniku dostaw

znajdującym pod adresem www.bella-arte.pl

10. Termin realizacji - podana na karcie produktu liczba dni roboczych liczonych od zaksięgowania wpłaty.

11. Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających

w tych dniach.

12. Dostawca/ Przewoźnik - podmiot, który dokonuje dostawy Towarów.

13. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

14. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,

określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

III TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż produktów papeterii ślubnej, kartek świątecznych firmowych

oraz innych dodatków ślubnych poprzez Sklep internetowy.

2. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie zaproszenie

do składania ofert, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia

konkretnej umowy - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3. Dla korzystania z usług sklepu niezbędnym jest, aby przeglądarka miała włączoną obsługę JavaScript.

4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta

poczty elektronicznej (e-mail).

5. W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies

dla celów poprawnego działania określonych funkcji Sklepu, jeżeli przeglądarka, której używa Klient, na to pozwala.

6. Sklep nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.

 

 

IV REJESTRACJA w www.bella-arte.pl ORAZ ZAŁOŻENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, pod adresem www.bella-arte.pl

Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.bella-arte.pl

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Konsultacje telefoniczne możliwe są w dni robocze od poniedziałku do piątku

w godzinach 9.00 – 17.00.

2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk

"Zamówienie".

3. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika.

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych

wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym można będzie potwierdzić złożenie

zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni roboczych, nie będą realizowane

i zostaną anulowane.

5. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.

6. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiednich pól lub wpisanie swoich danych w odpowiednie pola składa

oświadczenie następującej treści:

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu

rejestracyjnym oraz formularzy zamówienia , dla celów należytego wykonania umowy;

• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

• zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;

7. Sklep nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom trzecim, chyba że na żądanie

uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

8. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła, które powinien przechowywać w poufności.

W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu

osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę.

9. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych

przez siebie danych.

10. Zakazane jest umieszczanie komentarzy: niosących treści bezprawne, zamieszczanie obelżywych lub oszczerczych informacji,

zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite podawanie fałszywych lub mylących informacji;

naruszających prawa osób trzecich; rozpowszechniających spam;

11. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów bez uprzedniej zgody

osoby uprawnionej.

12. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” ze skutkiem

natychmiastowym bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać

e-mail na adres Sprzedawcy z żądaniem jego usunięcia.

13. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego.

W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

14. Sprzedający może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi „Moje konto” w razie naruszenia przez Użytkownika

postanowień niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty

elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w ustawieniach konta.

 

 

V ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Produktów nie stanowią oferty,

a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.

2. Zamówienia mogą być składane tylko za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.

3. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy,

wysyła Zamówienie do Sklepu. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia w formularzu zamówienia podawana jest

cena wybranych Towarów oraz koszt Dostawy.

4. Kupujący ma możliwość przed dokonaniem zakupu zapoznania się z udostępnionymi na stronie sklepu fotografiami

towarów oraz umieszczonymi obok nich opisami.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu,

potwierdzającą wszystkie istotne elementy oraz przykładowe teksty nadruku do wyboru.

6. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji towaru przez Kupującego ze Sklepem

oraz po ostatecznej mailowej akceptacji projektu nadruku i dokonaniu płatności za zakupiony towar na wskazany

rachunek bankowy Sklepu.

7. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 7 dni zostaną anulowane, chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę

drogą elektroniczną na zapłatę kwoty przez Kupującego w późniejszym terminie.

8. Sprzedawca nie ingeruje w informacje podane przez Kupującego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności

nie poprawia błędów ortograficznych, składniowych i stylistycznych podanego tekstu.

9. Po przesłaniu wszystkich informacji do realizacji zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty,

zostanie wysłany projekt nadruku na adres mailowy Kupującego w formacie PNG projekt z jedną wersją tekstu

w czcionce podanej w formularzu do akceptacji. Termin przygotowania projektu związany

jest ściśle z ilością zamówień i w niektórych przypadkach może ulec wydłużeniu o kilka dni.

10. Po złożeniu zamówienia na zaproszenia ślubne Kupujący ma możliwość wybrania maksymalnie 2 tekstów nadruku

wewnątrz zaproszenia czyli:

• tekst zaproszenia - z informacją o uroczystości kościelnej (bądź w Urzędzie Stanu Cywilnego) i przyjęciu weselnym

oraz potwierdzeniu przybycia;

• tekst zaproszenia/zawiadomienia - bez informacji o przyjęciu weselnym i potwierdzeniu przybycia.

11. Po otrzymaniu projektu nadruku Kupujący musi zaakceptować projekt lub zgłosić poprawki. Zgłaszanie drobnych poprawek

jest darmowe i Kupujący może je zgłaszać do momentu uzyskania satysfakcjonującego go wyglądu zamawianego Produktu,

jednak wydłuża to czas realizacji zamówienia. Zmiana czcionki, zmiana tekstu po wykonaniu już projektu nadruku jest dodatkowo płatna.

12. W wypadku braku akceptacji projektu do druku przez Klienta Sprzedający wykonuje poprawki do projektu,

który zobowiązuje się przesłać do ponownej akceptacji w ciągu 3 dni roboczych.

W momencie rezygnacji z zamówienia, po wykonaniu projektu nadruku, a przed jego akceptacją przy zwrocie należności

zostanie potrącona kwota 40.00zł

13. Realizacja zamówienia zaproszeń ślubnych lub innych dodatków następuje po poinformowaniu wiadomością

e-mail Sklepu przez Zamawiającego o ostatecznej akceptacji wersji projektu.

14. Zamówienia na dodatki weselne należy składać najpóźniej 2 tygodnie przed uroczystością.

15. Jedno Zamówienie może dotyczyć minimum (ilość jest określona przy każdym przedmiocie) jednego wzoru Zaproszenia i/lub Zawiadomienia i/lub dodatków

ślubnych (winietek, zawieszek, itp.) oraz kartek świątecznych.

16. W przypadku złożenia zamówienia na zaproszenia ślubne, kartki świąteczne i inne towary, termin płatności wynosi

7 dni od daty zakupu. Jedyną akceptowaną formą płatności jest przelew bankowy na rachunek Sklepu.

17. Sprzedawca może odmówić sporządzenia Projektu lub uwzględniania poprawek, w przypadku:

• błędów w procesie składania Zamówienia;

• gdy sporządzanie Projektu lub rozpatrzenie zgłoszonych poprawek wymagałoby nadmiernego nakładu pracy, czasu

lub środków;

• gdy istnieją wątpliwości co do przestrzegania przez Kupującego Regulaminu;

• gdy istnieją wątpliwości co do wiarygodności lub tożsamości Kupującego.

 

 

VI ZAKUP PRÓBEK, DOMÓWIENIA I USŁUGI DODATKOWE

 

1. Istnieje możliwość zakupu próbek zaproszeń. W tym przypadku nie ma możliwości wyboru czcionki i treści,

w próbkach znajduje się przykładowy druk i nie można go zmienić. Maksymalna ilość próbek w zamówieniu to 5 szt.

2. Sprzedawca nie przyjmuje zamówień na próbki dodatków weselnych oraz kartki świąteczne.

Można zamówić jedynie próbki zaproszeń.

3. Próbki zaproszeń wysyłane są w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

4. Dla zamówień powyżej 30 sztuk zaproszeń projekt składu jednego tekstu realizowany jest gratis.

5. Zakup poniżej 30 szt. zaproszeń jest równoznaczny z zamówieniem próbek zaproszeń z losową treścią (jednak

zamówienie na próbki zaproszeń nie może być większe niż 5 sztuk zgodnie z p.VI 1.)

6. Kupujący może domówić dodatkowe ilości zamówionych wcześniej Produktów (np. dodatkowe zaproszenia). Minimalna

ilość dodatkowych Zaproszeń przy domawianiu to 30 sztuk. W związku z czym bardzo prosimy o rozważenie zamówienia

od razu większej ilości zaproszeń (np. w ilości około 10 sztuk), gdyż przydają się zaproszenia awaryjne. Przy domówieniu

dodatkowych zaproszeń dopuszczalne są drobne zmiany w tekście, np. zmiana daty potwierdzenia przybycia.

7. Przy domówieniu zaproszeń/winietek/zawieszek poniżej 30 sztuk jest pobierana dodatkowa opłata w wysokości 29,00 zł

od zamówienia.

8. Każdy projekt specjalny z innym składem tekstu zaproszenia np. dla Rodziców, Świadków, Chrzestnych, Księdza,

w innym języku, innej dodatkowej czcionce itp. jest dodatkowo płatny i wynosi 15,00 zł za projekt.

9. Możliwe jest skrócenie czasu realizacji zamówienia do 5 dni roboczych. Za dodatkowy tryb EKSPRESOWY doliczana jest

dodatkowa opłata w wysokości 50% wartości zamówienia- nie mniej niż 50,00 zł,

należy jednak wcześniej przed złożeniem zamówienia zapytać czy jest dostępna ta opcja.

 

 

VII REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARU

 

1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 15 dni roboczych z zastrzeżeniem wydłużenia tego okresu o kolejne 5 dni roboczych

w sezonie wzmożonej pracy (luty - wrzesień) lub tryb EKSPRESOWY do 5 dni roboczych od dnia zaakceptowania projektu

przez Kupującego oraz zaksięgowania całej kwoty należnej za zamówienie na koncie Sprzedającego.

Do terminu realizacji nie zalicza się czasu doręczenia przesyłki przez przewoźnika.

2. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do odmówienia realizacji zamówienia, o którym mowa w p. VII.1.,

gdy uzna, że termin na jego wykonanie jest zbyt krótki.

3. W wypadku braku akceptacji projektu do druku przez Klienta Sprzedawca wykonuje poprawki do projektu,

który zobowiązuje się przesłać do ponownej akceptacji w ciągu 3 dni roboczych.

4. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskie z umów

obsługi przewozowej i pocztowej.

5. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym

po dniu złożenia zamówienia.

6. Po zaakceptowaniu ostatecznego składu tekstu następuje złożenie przez Kupującego Zamówienia - o szczegółach

określonych w zaakceptowanym Projekcie. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty

(w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego) zawarcia umowy o wykonanie Zamówienia o szczegółach określonych

w zaakceptowanym Projekcie.

7. Z chwilą złożenia Zamówienia Kupujący oświadcza, iż akceptuje Projekt w całości, iż sprawdził poprawność wszystkich

danych, w szczególności iż brak jest błędów ortograficznych, stylistycznych czy interpunkcyjnych, graficznych. Po akceptacji

Projektu Kupujący nie ma już możliwości wprowadzania zmian w treści Produktu, personalizacji, rodzaju, koloru, papieru

oraz elementach ozdobnych (tasiemka, cyrkonia). Zamówienie zostanie wykonane według zaakceptowanego Projektu.

Akceptacja Projektu jest równoznaczna z tym, iż Kupujący chce otrzymać Produkt o takiej treści i w takiej formie,

w jakiej zostały przedstawione w Projekcie.

8. Kupujący nie może powoływać się na niezgodność treści lub formy Projektu z jego oczekiwaniami, jeśli taka treść

lub forma zostały przez niego zaakceptowane.

9. Sprzedawca ma obowiązek - najpóźniej z chwilą złożenia oferty przez Kupującego, będącego konsumentem, uzyskania

jego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki

umowne Sprzedawcy.

10. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

11. Kupujący dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

•   list polecony Poczta Polska

•   Przesyłka kurierska

•   Odbiór osobisty w siedzibie firmy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru Produktu).

12. Zamówiony produkt przesyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia.

13. W wypadku zaproponowania przez Kupującego innego sposobu dostawy, zaakceptowanego przez Sprzedawcę,

niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą powierzenia

przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi wybranemu przez Kupującego, jeśli Sprzedawca nie miał wpływu

na wybór przewoźnika przez Kupującego.

14. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera czy paczka, opakowanie i zawartość

jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli przesyłka została uszkodzona należy koniecznie spisać protokół szkody (stanowi podstawę reklamacji).

Odpowiedni formularz posiada kurier.

W przypadku, kiedy opakowanie zewnętrzne nie zostało uszkodzone, natomiast zawartość w środku uległa uszkodzeniu,

należy w ciągu 7 dni od momentu otrzymania przesyłki zgłosić SAMEMU takie uszkodzenie na stronie przewoźnika.

Do zgłoszenia należy przesłać zdjęcia uszkodzonego towaru wraz z zdjęciem paragonu/ faktury.

W zgłoszeniu określają Państwo kwotę roszczenia, i to Państwo po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji otrzymują zwrot pieniędzy.

 

 

VIII METODY PŁATNOŚCI I RACHUNKI

 

1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto oraz nie zawierają kosztów dostawy.

2. Jedyną akceptowaną formą płatności jest przelew bankowy na rachunek Sklepu.

3. Do każdego zamówienia jest dołączony paragon lub na życzenie klienta wystawiam Faktura bez VAT.

 

 

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 

1. Na etapie:

- od złożenia Zamówienia -gdy nie przesłaliśmy jeszcze projektu nadruku- Kupujący i Sprzedawca nie mają obowiązku

realizacji zamówienia i w każdej chwili mogą się z niego wycofać bez żadnych kosztów,

- w momencie rezygnacji z zamówienia, po wykonaniu projektu nadruku, a przed jego akceptacją

przy zwrocie należności zostanie potrącona kwota 40.00zł

- po zaakceptowaniu projektu nadruku nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia, gdyż przystąpiliśmy już do jego realizacji.

Sprzedawca może odmówić sporządzenia Projektu lub uwzględniania poprawek, w przypadku:

• błędów w procesie składania Zamówienia;

• gdy sporządzanie Projektu lub rozpatrzenie zgłoszonych poprawek wymagałoby nadmiernego nakładu pracy,

czasu lub środków;

• gdy istnieją wątpliwości co do przestrzegania przez Kupującego Regulaminu;

• gdy istnieją wątpliwości co do wiarygodności lub tożsamości Kupującego.

2. ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY, ponieważ nabyte w naszym sklepie produkty są personalizowane i wykonywane

na specjalne zamówienie. Przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany

według specyfikacji konsumenta.

3. Wszystkie produkty wykonywane w naszym Sklepie są wykonywanie na bezpośrednie zamówienie i według

indywidualnych parametrów wskazanych w zamówieniu. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy,

w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta

lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

X REKLAMACJE

 

1. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru

poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli pocztą elektroniczną na adres biuro@bella-arte.pl

podając

w tytule wiadomości e-mail imię i nazwisko, a w treści wiadomości obowiązany jest podać dane osobowe oraz przyczynę

reklamacji (ewentualnie przesłać zdjęcia produktu) oraz wysłać zamówiony towar na adres Sklepu, do paczki należy

dołączyć otrzymany paragon/rachunek, który jest podstawą reklamacji. Klient jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak,

aby nie uległ podczas transportu zniszczeniu oraz pokryć koszt wysyłki.

2. O złożeniu reklamacji Klient zobowiązany jest powiadomić Sklep w przeciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.

3. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Klientów za pobraniem.

4. W przypadku powstania błędów w druku, powstałych z winy Sklepu, Zamawiający ma prawo dokonać zwrotu towaru

w terminie 7 dni od dnia otrzymania towaru. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru,

Sklep nada paczkę zwrotną do Zamawiającego wraz z poprawionym lub nowym towarem.

5. Sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy:

• dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem

(np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor tasiemki lub kryształka, perełki itp.);

• dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem, z którym Kupujący miał możliwość zapoznać się przed

złożeniem zamówienia (np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia);

• Produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego

Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach

lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia;

• jej podstawą są różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora

(np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje);

• podstawą są subiektywne odczucia Kupującego, Produkt nie pasuje do koncepcji estetycznej Kupującego.

• wady są wynikiem wszelkich przyczyn leżących po stronie Kupującego lub innego użytkownika;

• wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem

bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. przedarcie, zabrudzenie, rozlanie cieczy).

6. Między otrzymaną próbka zaproszenia a zamówionym kompletem papeterii mogą wystąpić nieznaczne różnice

kolorystyczne w wyniku czynników wpływających na technikę druku cyfrowego w danym czasie oraz drukiem na różnych

maszynach drukarskich, odcień tasiemki może być również zależny od dostawy. Efekt ten nie jest wadą i nie może być

przedmiotem reklamacji.

7. Poszczególne egzemplarze papeterii ślubnej i okolicznościowej mogą się od siebie nieznacznie różnić, ze względu

na ręczne wykończenia elementów. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.

8. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z decyzją Sklepu w sprawie reklamacji, może skorzystać z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

• Zamawiający może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej

z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

• Zamawiający może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie

postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;

• Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając

także z bezpłatnej pomocy Powiatowego Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań

statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 

 

XI GWARANCJE

 

1. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami gwarancji, o ile taka została udzielona na dany Towar.

2. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Konsumentowi od Sprzedawcy z tytułu rękojmi są uprawnieniami

od siebie niezależnymi.

3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od

rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów i nie może to stanowić podstawy gwarancji.

 

XII POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Dbamy o Państwa prywatność i chcemy, aby w czasie korzystania z naszych usług czuli się komfortowo.

Dlatego też poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych

oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep.

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli RODO.

 

1. Administrator danych

 

Administratorem danych jest Bella-Arte Wioleta Śliwka

z siedzibą przy ul. Bpa J. Glazera 20/160, 37-700 Przemyśl NIP: 795-234-27-34, Regon:180439845.

 

2. Skąd i w jakim celu przechowuje Twoje dane

 

Składając zamówienie, odstępując od umowy, składając reklamację lub kontaktując się z nami, przekazujesz nam informacje

na swój temat, pośród których mogą znajdować się dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną

poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

 

a) W celu realizacji zamówienia otrzymujemy od Ciebie i przetwarzamy następujące dane:

- imię i nazwisko

- adres e-mail

- numer telefonu

- adres doręczenia paczki

- data uroczystości

- treść zaproszeń, dodatków, podziękowań

 

b) Anonimowe dane statystyczne

Nasz system przechowuje i przetwarza Twoje dane anonimowe w celu statystycznym (np. ilość wizyt, długość wizyt, częstotliwość wizyt, system operacyjny, itp)

Służy to ciągłym podnoszeniu poziomu naszych usług.

 

3. Ciasteczka (cookies)

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies ciasteczek. Pliki te:

 

- są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia komputera, telefonu, itd.

- umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

- nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 

- usunąć pliki cookies

- blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

 

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 

zapamiętywania informacji o Twojej sesji.

 

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

 

4. Komu przekazujemy Twoje dane

 

Nigdy nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych podmiotom trzecim,

są one przekazywane poniższym firmą wyłącznie w celach realizacji zamówienia:

 

- DHL Parcel - firma kurierska,

- Poczta Polska S.A. - firma kurierska,

- biuro rachunkowe - dane przekazywane wyłącznie w momencie wystawiania faktury,

- podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu,

- podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne.

 

5. Bezpieczeństwo danych

 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa,

w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

6. Jakie masz prawa

 

Zapewniamy wszystkie prawda konsumenta przewidziane w RODO, czyli m.in.:

- prawo do dostępu do swoich danych

- prawo do pobrania pliku PDF lub CSV ze swoimi danymi

- prawo zmiany danych

- prawo do cofnięcia wyrażonych zgód

- prawo do sprzeciwy ich przetwarzania

- prawo do usunięcia swoich danych z naszej bazy danych

 

 

7. Ewentualne zmiany naszej polityki prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności

poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

8. Kontakt z Administratorem

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności,

w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres biuro@bella-arte.pl

 

 

XIII ZOBOWIĄZANIA KUPUJĄCEGO I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

1. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

• korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego

oprogramowania lub urządzeń;

• niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej

(spam);

• korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy;

• korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

• korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami

korzystania z sieci Internet.

2. Sprzedawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy,

logotypów, zdjęć i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.

3. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy

ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie

osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.

4.W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu

na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu

działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

5. Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu i zakresu współpracy między stronami oraz zmian niniejszego

Regulaminu mogą nastąpić jedynie po porozumieniu stron w formie korespondencji elektronicznej.

 

Życzymy udanych zakupów!